torsdag 20 oktober 2016

I spåren efter Westmanlands Regemente, del 2

Efter förra inlägget rådde delade meningar om vad en viss Salbohedsbyggnad skulle kallas. Kontoret, Gamla Sjukhuset eller Officiersmässen - vilket är vilket?


Gamla sjukhuset

År 1812 infördes Allmän beväringsinrättning (den tidens motsvarighet till allmän värnplikt). Alla svenska män i åldern 21-25 år fick gå en tolv dagar lång militär utbildning. Fram till 1872 kunde man friköpa sig från denna förpliktelse emot att man ställde en annan karl i sitt ställe!


Karta öfver Salbohed 1888. Den slingrande vägen som sträcker sig från bildens övre till nedre kant är Kopparbergsvägen. Den allékantade vägen som går rakt in på regementsområdet, är nuvarande Ladugårdsvägen. Mitt för den vägen syns en inringad markering: Officersmässen.Kungl. Westmanlands regemente hade tidigare haft sin övningsplats närmare Norr Salbo by, men i början av 1800-talet beslutades det att övningsplatsen skulle flyttas närmare Kopparbergsvägen. Här på Salbo hed, fanns fram till 1816-1817 endast tät skog. Efter att årets övningar avslutats stannade 100 man kvar som skogsarbetare för att ge plats åt det nya regementet på Salbo hed.Vid officersmässen. Manskapet bodde i tält ända fram till 1870-talet innan beväringsbarackerna byggdes. I bakgrunden skymtas Officersmässen.Eftersom utbildningen inte var längre än några veckor, låg både manskap och officerare i tält. Men tiden ställde nya krav. En sjukstuga måste finnas på regementet! Bland de första byggnaderna man lät uppföra blev därför ett sjukhus, byggt 1818. Långt senare kom den att byggas om till kontorslokaler för Salbohedsskolans verksamhet och kallas därefter för Kontoret.
1818. Ett verkligt allaktivitetshus har det varit. Byggt som sjukhus, senare kontor och bostäder och nu senast vandrarhem. Vad kan det bli härnäst?


Officersmässen

På 1840-talet uppfördes officersmässen, eller Stora Mässen som den också kallades. Själva mässen fanns på nedervåningen och i övervåningen hade officerarna sina bostäder. När regementet avvecklades 1906, revs Stora Mässen för att sedan återuppföras på Viksäng i Västerås.Stora Mässen. Här är officersmässen på Salbohed, med fönster mot Långhagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar