torsdag 12 januari 2017

IOGT – ingen vanlig förening


Under andra hälften av 1800-talet växte folkrörelserna fram i Sverige. Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Tillsammans bidrog de till att fostra det svenska folket i föreningskunskap och fatta beslut i demokratisk ordning. Ett samfund som skiljde sig från de övriga föreningarna var IOGT – en nykterhetsförening som egentligen var ett ordenssällskap, med ursprung i den amerikanska Frimurarordens ceremonier och ritualer.Hedåker 1911. Godtemplarlogen i Hedåker bildades 1894 och ordenshuset byggdes 1911.

När nykterhetsrörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet fanns det plötsligt ett alternativ till alla alkoholbestänkta fester och här (i logen) träffade man jämlikar och tillsammans kunde man visa sitt missnöje mot vad brännvinet ställde till med.

En annan viktig aspekt i det hela var också nykterhetsrörelsens demokratiska och parlamentariska grundsatser: ”Ingen skillnad bland medlemmarna på grund av samhällsställning, kön, färg eller ras”. Här hade alla rätt att uttala sig och göra sin röst hörd.

IOGT (International Order of Good Templars) var den första nykterhetsorganisationen som etablerade sig i Sverige. Föreningarna kallades loger och den första svenska logen bildades i Göteborg 1879.


Regalier. Tjänstemännen i Logen utsmyckades vid mötena med dessa regalier. Bokstavskombinationerna förklaras här nedan. Den blå-violetta markerar att den som bar denna var den förmedlande länken mellan den lokala logen och Distriktslogen.

L.D:     Loge-Deputerad (Distriktslogens representant)
L.T:      Loge-Templar (ordförande)
V.L.T:   Vice Loge-Templar
F.L.T:    Förre Loge-Templar
L.R:      Loge-Rådgivare
L.M:      Loge-Marshalk
B.L.M:  Biträdande Loge-Marshalk
L.S:      Loge-Sekreterare
B.L.S:   Biträdande Loge-Sekreterare
L.Sk:    Loge-Skattmästare (kassör)
L.U:      Loge-Uppbördsman (insamlingsansvarig)
L.U.L:   Loge-Ungdomsledare
I.L.V:    Inre Loge-Vakt (såg till att endast Logens medlemmar närvarade på mötet)
Y.L.V:   Yttre Loge-Vakt (såg till att ingen obehörig kom in i lokalen)


Logemötena var mycket högtidliga tillställningar. I salen på sina bestämda platser satt mötets 14 funktionärer som alla smyckade med regalier (symbol för bärarens rang). Enligt vad gamla godtemplare berättat, var regalierna en mycket viktig detalj och inget möte kunde börja förrän alla funktionärer försetts med sitt märke.

Plan av ett loge-rum. Här visas hur de olika tjänstemännen skulle vara utplacerade vid logens ceremonier. Avritat från Loge-Ritual för grundloger, 1936.

Till sin hjälp hade tjänstemännen handboken Loge-Ritual med utförliga instruktioner om vad som skulle ske och förtäljas vid de olika ceremonierna.


Handbok. Här finns handledning för alla tänkbara tillfällen och ceremonier.

Ritualerna kom även att fungera som publikmagnet. Alltfler ville tillhöra IOGT för att få delta i ceremoniernas ritualer med hemliga tecken och lösen. Logen i Hedåker hade sina glansdagar under 1920- och 30-talen då medlemsantalet höll sig omkring 100.

Med tiden ansågs de invecklade ritualerna förlegade och fasades ut, men titlarna på alla tjänstemännen levde kvar tills att IOGT gick samman 1970 med NTO. Organisationen IOGT-NTO klassas som förening och därmed är alla ritualer och ordensinslag avskaffade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar