söndag 13 november 2016

Hedåkers Godtemplares Byggnadsförening u.p.a


Så här års, i början av november för 90 år sedan, avslutades den omfattande ombyggnaden av Logen som man kallade Hedåkerslokalen då.1996. I princip har lokalens framsida sett likadan ut i 90 år, identiskt de senaste 20 åren.IOGT 1923 Framtidshoppet

så löd Hedåkerslogens fullständiga namn. Den bildades 1894 och föreningen höll till en början sina möten hemma hos sina medlemmar, men beslutade sig tidigt för att uppföra ett logehus.Framtidshoppet. Hedåkersföreningen var den 1 923:dje logen inom IOGT i Sverige.

Byborna i Hedåker var eniga om att en bygden behövde en samlingslokal. 1910 revs byns gamla soldattorp, Gångartorpet, och rivningstimret skänktes av Hedåkers byamän till Logen som en grundplåt till byggandet.


Begynnelsen. Så här så det ut från början och 15 år framåt.


Hedåkers Godtemplares Byggnadsförening u.p.a


I samband med att en lokal uppfördes bildades en särskild byggnadsförening. Byggnadsföreningen ansvarade för skötsel och underhåll av lokalen och det fastställdes att de som sökte medlemskap i Byggnadsföreningen betalade 50 öre i avgift.

Byggnadsföreningens förste ordförande var Carl Fredrik Dahlberg i Mälby och övriga i styrelsen var Wiktor Hedvall, Karl Alfred Sköldberg, Anders Nordström, Emanuel Hedlund, Oskar Eklund och August Andersson – samtliga Hedåker.
Carl Fredrik Dahlberg (1866-1947)Uthyrning

Med den nybyggda lokalen öppnades nya möjligheter för olika verksamheter. På våren 1915 beslutade Byggnadsföreningen att lokalen skulle få uthyras till föredrag och andra tillställningar OM ”inte föreningen skadas ekonomiskt eller lokalen förlorar sitt värde som nykterhetslokal”, som det står i ett protokoll.

Man fastställde hyran till 5 kr. Ville man dessutom ha värme och lyse, tillkom 3 kr. Lokalen uppfördes i en tid innan det fanns möjlighet till elektriskt lyse och under Första världskriget rådde ransonering på fotogen och lampolja. Om detta problem går att läsa i ett protokoll från 7 oktober 1917. Byggnadsföreningen beslutade då att inte anskaffa någon belysningsutrustning och begärde att Logen fick flytta sina möten och sammankomster till eftermiddagarna (istället för på kvällarna) då det fortfarande fanns dagsljus att tillgå! I undantagsfall skulle byggnadsföreningen kunna ordna lyse på annat vis...


Lokalen byggs ut

Logens medlemsantal ökade ständigt och började växa ur sin lokal. 1924 väcktes frågan om utbyggnad av lokalen, men verklig fart blev det inte först ett par år senare.
Flera förslag fanns för hur byggnaden skulle byggas ut men man enades om att stora salen förlängdes till ”12 meters längd och tre fönster på baksidan” och ombyggnaden leddes av Gunnar Bäckman. Totalt kostade ombyggnaden 5 000:- och det hela finansierades genom lån från Sala sparbank och byggnadsföreningens medlemmar.

I november 1926 var lokalen så pass färdig att den kunde tas i bruk. Men fortfarande återstod lite ”finlir” bl a. beslutades det att i övre frontrummet iordningställas en garderob med hyllor och hängare samt en "numrerad galoschhylla". Stora salen blev som utlovats, större och kompletterades med en läktare över lilla salen och i den nya vinkelbyggnaden inreddes ett bibliotek.


Efter ombyggnaden. Entrén förskönades med en öppen veranda där biblioteket hade sin egna ingång till höger och lokalen sin till vänster.


Samverkan mellan föreningar

Att ha en separat byggnadsförening hade sina fördelar, men det fanns också nackdelar. Fördelarna var att man hade sin egna kassa och tog sina egna beslut angående byggnaden (om än i visst samråd med Logen). Nackdelen var, att oftast var samma personer som engagerade sig i både Logen, byggnadsföreningen och andra föreningar. Oftast gjorde det inte så mycket, men 1928 kom Hedåkers Gymnastikförening och ville hyra in sig i lokalen. Byggnadsföreningen ställde sig positiva till att hyra ut, men när det blev fråga om hyresavgift uppstod det stora problemet. Byggnadsföreningen drogs fortfarande med skulder från ombyggnationen och flera av gymnastikföreningens medlemmar var just de belånade medlemmarna i byggnadsföreningen…. Därför fick gymnastikföreningen hyra gratis, men värme och lyse fick de stå för.Hedåkers Gymnastikförening. Omslagsbilden till Svartåkalendern 2006 visade gymnasterna som tränade i Hedåkers godtemplarlokal. Bakre raden från vänster: Bertil Ågren, Ernfrid Persson, Erik Bäckman, Martin Widén, Erik Törn, Sigfrid Gustavsson och Erik Jansson. Främre raden från vänster: Rickard Ågren, Evert Pettersson, Eskil Aldén, Sigfrid Aldén, Erik Bergman, Mats Bergman.


Byggnadsföreningen fortsatte sitt arbete med att utveckla och underhålla lokalen. Styrelsen var i stort sett intakt och bestod av driftiga medelålders karlar. Vid årsmötet 1945 beviljades fem nya medlemskap. Det var fem unga, friska krafter som alla var aktiva inom Logens ungdomsavdelning. Deras namn var Nils Johansson Duvmuren, Arne Pettersson Mälby, Ivan Ström Knutshyttan och bröderna Harry och Hans Fernqvist Hedåker.


Dessa unga män var en verklig tillgång för bygden och föreningen. Harry Fernqvist var föreningens sekreterare från 1947 och 20 år framåt, Arne Pettersson var kassör 1947-1994 och Ivan Ström ordförande 1950-1994.

1968 utsågs Ivan Ström till lotteriföreståndare och tillstånd söktes för att spela Bingo. Det blev en verklig succé! Publik strömmade till från alla håll och folk satt överallt i lokalen. Även om det var en nykterhetslokal, mötte det inga hinder att man rökte inne i salen. För dem som besvärades av tobaksröken, reserverades den öppna läktaren som rökfri avdelning!!

Tack vare intäkterna från bingon blev det möjligt att 1970 rusta lokalen. Man målade i stora salen och slipade golven, klädde in verandan och installerade toaletter på övervåningen. Arbetet leddes denna gång av Erik Mälström och kostade 12 000 kr.

Byggnadsföreningens verksamhet avtog och protokollförda möten hölls endast då nyval förrättades till styrelsen sedan någon avlidit.

Den 19 april 1994 avvecklades föreningen. De tolv kvarvarande medlemmarna beslutade att överlåta fastigheten till den då nybildade Föreningen Hedåkerslokalen. Precis som den gamla Byggnadsföreningen pågår ständigt utveckling och underhåll av lokalen - bygdens naturliga samlingsplats!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar